Nittedal Kulturhus sin historie fra 1998 - 2009

- Stiftelsen Nittedal Kulturhus -


1998 - Det opprettes en tusenårskomite i Nittedal
I forbindelse med milenium kunne alle kommuner og fylkeskommunene utpekt et tusenårssted for å markere overgangen til år 2000.
Saksdokument - Tusenårsstedet
Hva er tusenårsstedet - URL til Wikipedia

1999 - Kulturhus i Nittedal
I 1999 ble det opprettet en arbeidsgruppe for kartlegging av behovet for et kulturhus i Nittedal, gruppen besto av representanter fra alle de politiske partier. Gruppen skulle utrede behovet for et kulturhus i Nittedal. Arbeidsgruppa la fram en foreløpig rapport, der de konkluderte med et areal behov på 2000m2 for kulturhusdelen samt eventuelt areal for bibliotek, kulturskole, ungdomsaktiviteter, eldresenter og næringsvirksomhet. Total investeringsramme for kulturhusdeleen ble skissert til 34 mill kr.
saksdokument fra tjenestemannsutvalget - TJU 0042/00
Saksdokument fra komunestyremøte - KST0079/00

Nittedal kulturhus ble valgt til Tusenårsstedet i Nittedal og kommunen ga "parkeringstomten" nord for Rådhuset til dette formål.
I 2000 ble Nittedal kulturhus valgt til tusenårssted. Øremerkede penger, kr. 119.000, fra staten ble bestemt benyttet til utsmykking av det fremtidige kulturhuset.

31-08-2000 - Skisseprosjektet
På bakgrunn av vedtak fra tjenesteutvalget 0042/00 og kommunestyre sak 0079/00 ble konsulent Nils Gunnerud, Brekke&Strand akustikk AS og Meinich Arkitekter AS bedt om å utarbeide et skisseprosjekt for kulturhuset.
Skisseprosjektet datert 30.10.2000
Notat fra Brekke og Strand akustikk AS

30.10.2000 - Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 • Arbeidet med å utvikle kulturhuset videreføres på grunnlag av program PR 31.08.2000
 • "Parkeringstomta" nord for rådhuset disponeres til tomt for kulturhuset.
 • Rådmannen bes utrede alternative løsninger for hovedparkeringsplass for rådhuset og rådstua og skal fremlegge sak om dette, med konkret forslag til lokalisering og kostnadsoverslag for grunnerverv, opparbeidelse og finansiering. Så snart ny hovedprakeringsplass er vedtatt overdras "parkeringstomta" til kulturhuset.
 • Spørsmål om å avsette ytterligere planleggingsmidler, utover de avsatte kr. 150.000,- kr. i kommunens budsjett for 2001, vurderes nærmere i budsjettarbeidet
  Vedtak

  16.03.2001
  Rådmannen blir bedt om å utrede alternative lokalisering av ny parkeringsplass
  Brev fra teknisk avdeling

  Kulturhusdugnaden
  I kjølvannet av at Nittedal kulturhus ble valgt til tusenårsstedet, tomt til kulturhuset og skisseprosjektet startet kulturhusdugnaden opp. Kulturlivet i Nittedal ville bidra med innsamling av penger til det fremtidige kulturhuset.
  Nittedals kulturliv startet innsamlling i form av:

 • 17. mai fest forestilling
 • Prøysen Cabaret, med auksjon
 • Nittedals revyen
 • CD innspillingen "Toner for tak over hode"
 • Salg av gavebrev

  29.04.2003 - Stiftelses start
  Møte med påfølgende generalforsamling for stiftelsen Nittedal kulturhus
  Innkalling
  Stiftelseskapital og generalforsamling
  Stiftelsesprotokoll

  24.05 2004
  Stiftelsen starter arbeidet med en revidert utgave av økonomien for selve kulturhusdelen, samtidig jobbes det med å få frigjort "parkeringsplassen" til kulturhuset.
  Revidert utgave av økonomi for selve kulturhus delen
  Brev angående parkeringplassen
  Notat fra teknisk sjef
  Rådmannens notat - parkering

  20.12.2004 - Kommunens handlingsplan 2005/2008
  Under behandlilngen av handlingsplanen i kommunestyre ble det bestemt å etablere et Ad hoc-utvalg for sammarbeid mellom kommunen og de frivillige lag og foreninger.
  Ad hoc-utvalgets utredning

  5.12.2005 - Formanskapet fattet følgende vedtak:
  ”Det er et mål å realisere kulturhuset i løpet av handlingsplanperioden. I første halvår 2006 legges det fram sak om regulering av kulturhustomta. I løpet av 2006 utredes det hva som er nødvendige og tilstrekkelige rammer, og hva kommunen kan bidra med. Utredningen må særlig belyse finansieringsform, hva næringslivet og organisasjonene kan bidra med, og forskjellen mellom kommunalt investeringsbidrag og støtte til dritt av et kulturhus.
  Det må vurderes hvilke kommunale funksjoner som bør eller kan etableres i et kulturhus, blant annet biblioteket. Utredningen må skje i nært samarbeid med stiftelsen Nittedal Kulturhus. Sak om dette legges fram for kommunestyret i tredje kvartal 2006. Rådmannen legger fram forslag til finansiering og opplegg for utredningen i løpet av februar 2006.”

  Info:

 • stiftelsen Nittedal kulturhus har ikke selve protokollen fra dette møtet.
 • Rådmannens forslag til finansiering og opplegg for utredningen foreligger fremdeles ikke (april 2009)

  27.02.2006 - Kommunestyret behandlet handlingsplanen for 2006 - 2009
  Her snudde flertallspartiene i saken og satte spørsmålstegn ved plasseringen av kulturhuset. En arkitektkonkurranse i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen skulle utrede hvor kulturhuset skulle plasseres. I samme vedtak pålegges rådmannen å utrede hvordan kulturhuset skal sikres investeringsmidler og inntekter til drift. Vedtaket finnes på side 14 i protokollen som ligger her:
  Kommunens handlingsplan 2006 - 2009

  26.03.2007 - Rådmannens utredning av kulturhuset.
  Rådmannen ba om hjelp fra tidligere kulturhuskonsulent Nils Gunnerud og kultursjefen i dette arbeid. Stiftelsen Nittedal kulturhus var også med på møtene, blant annet for å ivare ta romprogrammet og historikken. Selve utredningen endte opp med ny revidert utgave av tidligere skisseprosjekt (forprosjektet fra 1.12.2003).
  Utredningen "Hvor står vi i Nittedal når det gjelder realisering av et kulturhus?

  Sammendrag fra utredningen:
  Når man i 2007 ser tilbake på planene for et kulturhus i Nittedal er underlaget fra Nittedal musikkråd, samt stiftelsens forprosjekt fortsatt et godt underlag. Når det gjelder de økonimiske forutsetningene har det kommet nye forhold inn som gjør at en i dag må så på dette på nytt. Dette gjelder byggekostnader som har steget kraftig de siste årene og rentenivået som er høyere enn i 2003/2004. Arealdelen for kulturhus delen anses som god og kan med fordel gjennomføres.

  Notatet ble tatt til orientering og saken skulle videreføres i kommuneplan- og handlingsplansammenheng. Vedtaket står på side 6 i protokollen fra dette møtet
  Kommunens handlingsplan 2006 - 2009
  Notat/saksdokument fra Rådmannen

  Info:

 • finansieringsdelen er å var en del av mandatet.

  19.12.07 - Det opprettes nok en komite for utredning av kulturhus i Nittedal
  Utvalget får følgende mandat:

 • Vurdere dagens reelle status vedr. kulturhuset.
 • vurdere kulturhustomta i forhold til en eventuell arkitektkonkuranse
 • vurdere dagens arealbehov for et kulturhus.
 • vurdere mulige samarbeidspartnere både på kultursiden, næringslivet og det offentlige.
 • vurdere tidsaspekt for gjennomføringen av et eventuelt byggeprosjekt
  Utvalgets rapport

  info:

 • tidligere kulturhus tomt er ikke vurder
 • arealbehovet er endret
 • kulturhus er endret til en midlertidig løsning i form av en kultursal


  Status april 2009:

 • arkitektkonkurransen er ikke gjennomført!
 • utredningen om kulturhusets investeringsmidler og inntekter er ikke gjennomført
 • finansieringsdelen av kulturhuset er ikke gjennomført


  Årsmeldinger fra Stiftelsen Nittedal kulturhus
  Årsmelding 2003
  Årsmelding 2004
  Årsmelding 2005
  Årsmelding 2006
  Årsmelding 2007
  Årsmelding 2008
  Årsmelding 2009
  Årsmelding 2010
  Årsmelding 2011


  STIFTELSEN NITTEDAL KULTURHUS